Food (Meal) Offering Prayer

༄༅། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ

སྟོན་པ་བླ་མེད་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ། །

སྐྱོབས་པ་བླ་མེད་དམ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ། །

འདྲེན་པ་བླ་མེད་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ། །

སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། །

OM AH HUNG

tönpa lamé sangyé rinpoche

kyobpa lamé damchö rinpoche

drenpa lamé gendün rinpoche

kyabné kön chok sum la chöpar bul

OM AH HUNG

To the precious Buddha, the unsurpassable teacher,

To the precious Dharma, the unsurpassable protection,

To the precious Sangha, the unsurpassable spiritual friend –

To precious Triple Gems, the supreme objects of refuge, I make offerings.

Join our reddit community.