Dedication Of Merit Prayer བསྔོ་སྨོན།

༈ བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད། །

ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱེས་ནས། །

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་རྦ་བརླབས་འཁྲུགས་པ་ཡི། །

སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྲོ་བ་གྲོལ་བར་ཤོག །

sönam diyi tamché zikpa nyi

topné nyepé dranam pam jené

kyega nachi balap trukpa yi

sipé tsölé drowa drölwar shok

Through this merit may all attain omniscience

and conquer the enemy of wrong doings.

May all be freed from the ocean of samsara

and its waves of birth, old age, sickness, and death.

Join our reddit community.